Menu
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Offertes, opties en overeenkomsten
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5. Prijzen en betaling
Artikel 6. Geheimhouding
Artikel 7. Annulering, opschorting en ontbinding
Artikel 8. Overmacht
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 11. Overig
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter