Menu
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Oppepper: Oppepper B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Baarnsche Dijk 4G, 3741 LR te Baarn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86848801.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie Oppepper een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Oppepper en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Oppepper zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.
 5. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van het uitvoeren van marketingcampagnes en webhosting.
 6. Diensten: de dienstverlening waartoe Oppepper zich in het kader van een Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het realiseren en leveren van een Werk, het uitvoeren van marketingcampagnes en andere dienstverlening met betrekking tot marketing en branding.
 7. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet dat in het kader van de Overeenkomst door of namens Oppepper en in opdracht van de Opdrachtgever wordt vervaardigd, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, een video, podcast, website, logo of ander ontwerp, bijvoorbeeld een ontwerp voor drukwerk.
 8. Producten: de in de kader van een Overeenkomst door Oppepper aan de Opdrachtgever te leveren zaken (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten), waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, visitekaartjes, briefpapier en flyers.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Oppepper en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Oppepper worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. In het geval dat Oppepper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Oppepper deze algemene voorwaarden soepel toepast.
ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elke offerte van Oppepper is vrijblijvend, ook in geval daarin is vermeld dat deze voor een bepaalde tijd geldig is. Een offerte van Oppepper kan tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door Oppepper worden herroepen.
 2. Aan een offerte van Oppepper die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Oppepper die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Oppepper aan de Opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De Diensten hoeven hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen wordt.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van Oppepper op de daartoe door Oppepper aangewezen wijze is aanvaard. Offertes van Oppepper kunnen uitsluitend ongewijzigd worden aanvaard, tenzij Oppepper anders aangeeft.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een Schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Oppepper pas bindend indien deze Schriftelijk door haar zijn bevestigd.
ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Oppepper gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving die ten gevolge van de annulering is ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Oppepper tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. In geval van een uurtarief, wordt de door Oppepper verwachte tijdsbesteding als uitgangspunt genomen voor de vaststelling van de bedoelde vergoeding.

ARTIKEL 5. | DUUROVEREENKOMSTEN
 1. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 2. Een Duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 3. Oppepper is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Oppepper zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk vier maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
ARTIKEL 6. | DERDEN
 1. Oppepper is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Oppepper, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Oppepper gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN
 1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie (waaronder in een voorkomend geval content, zoals afbeeldingen e.d. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Oppepper voorgeschreven wijze, aan Oppepper te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Oppepper verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Oppepper voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Oppepper op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Oppepper en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 5. Indien bepaalde Diensten periodiek worden verleend en daarvoor de inbreng of medewerking van de Opdrachtgever is vereist, vervallen deze Diensten als de Opdrachtgever in gebreke blijft met het aanleveren van de vereiste inbreng of het verlenen van de vereiste medewerking; de Opdrachtgever maakt alsdan geen aanspraak op het alsnog verlenen van deze Diensten in een volgende periode, terwijl de Opdrachtgever eveneens betaling is verschuldigd voor de periode ten aanzien waarvan de Opdrachtgever in gebreke is gebleven met het aanleveren van de vereiste inbreng of het verlenen van de vereiste medewerking.
ARTIKEL 8. | TERMIJNEN
 1. Oppepper spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Oppepper treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Oppepper Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Oppepper na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Oppepper voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Oppepper gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Oppepper biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres. In geval geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Oppepper is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Opdrachtgever nimmer gerechtigd te weigeren om de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Oppepper verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Opdrachtgever is toe te rekenen, is Oppepper gerechtigd de Producten voor rekening van de Opdrachtgever op te slaan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Oppepper verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Opdrachtgever zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Opdrachtgever niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Oppepper.
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen twee werkdagen nadat de Opdrachtgever van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij Oppepper te zijn ingediend.
 7. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Oppepper worden geretourneerd.
ARTIKEL 10. | WERKEN: UITVOERING, (OP)LEVERING EN KLACHTEN
 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, worden Werken naar eigen technisch en creatief inzicht van Oppepper of de door haar ingeschakelde derde uitgevoerd.
 2. Een Werk met betrekking tot webdesign en andere grafische ontwerpen is gebaseerd op het door Oppepper verstrekte en door de Opdrachtgever goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Opdrachtgever leidt tot het definitieve Werk.
 3. Een Werk met betrekking tot een videoproductie of podcast is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties.
 4. De Opdrachtgever maakt aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen kosteloze correctierondes. Daarvan kan gebruik worden gemaakt onder de voorwaarde dat de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Wijziging van geleverde video’s is uitsluitend mogelijk ten aanzien van elementen die na de opnamedag redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn, zoals wat betreft technische montage. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in een Werk die buiten het bereik van de eventuele kosteloze correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen de daartoe overeengekomen meerprijs uitgevoerd.
 5. Levering van videocontent en andere bestanden geschiedt langs elektronische weg, op een door Oppepper te bepalen, doch passende wijze.
 6. In geval van levering van een Werk middels WeTransfer of soortgelijk middel, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het op tijd downloaden en opslaan van het Werk, en wel vóór verstrijken van de houdbaarheid van de downloadlink. Voor het opnieuw aanvragen van de bestanden kan Oppepper naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening brengen in verband met onder meer het opzoeken van de bestanden uit het archief en het opnieuw uploaden daarvan.
 7. De Opdrachtgever dient bij de (op)levering van een Werk dan wel het voorstel/concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of Oppepper de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het voorstel/concept wenst, en dient Oppepper daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt.
 8. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en mits zulks redelijkerwijs van Oppepper kan worden gevergd, uitvoering gegeven aan correcties van het Werk tegen de daartoe overeengekomen meerprijs.
ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN
 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Oppepper meteen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Oppepper mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Oppepper Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Oppepper ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Oppepper ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Oppepper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Oppepper uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.
ARTIKEL 12. | OVERMACHT
 1. Oppepper is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, transportbeperkingen, stroomstoringen, storingen in communicatieverbindingen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Oppepper bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Oppepper is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Oppepper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Oppepper in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Oppepper gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Oppepper gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Oppepper op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die Oppepper dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Oppepper de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
 1. De offerte van Oppepper vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, uurtarief, een periodiek tarief in het kader van een Duurovereenkomst en eventuele bijkomende kosten. Eventueel nader tussen Partijen overeengekomen en door Oppepper te leveren prestaties die zich buiten de inhoud en omvang van de Overeenkomst begeven, worden als meerwerk beschouwd en aanvullend in rekening gebracht.
 2. Bij de prijs van de Diensten zijn niet inbegrepen de kosten te voldoen aan derden, zoals budgetten voor advertenties, licenties en inkoop. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van deze externe kosten aan de betreffende derden. De kosten in verband met het stilzwijgend door laten lopen van licenties en afspraken met derden, kunnen nimmer op Oppepper worden verhaald.
 3. Indien is overeengekomen dat Oppepper de kosten voor een advertentiebudget of budget voor digitale tools voorschiet en de betaling aan de betreffende derde voldoet, is Oppepper gerechtigd 5% administratiekosten – berekend over de van de Opdrachtgever terug te vorderen kosten voor het advertentiebudget of budget voor digitale tools – aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien en voor zover de prijs en eventuele kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Oppepper gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Opdrachtgever doorberekend.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Oppepper vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 6. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Oppepper gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen. In geval van een Duurovereenkomst wordt maandelijks gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Oppepper is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Oppepper.
 8. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Oppepper aangewezen wijze en binnen de door Oppepper vermelde termijn. Oppepper hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 9. In geval van betaling aan Oppepper middels automatische incasso is overeengekomen, verstrekt de Opdrachtgever Oppepper een machtiging om de verschuldigde bedragen automatisch van de bankrekening van de Opdrachtgever af te schrijven. Indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de door Oppepper op de betreffende factuur vermelde termijn.
 10. Oppepper is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 11. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 12. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 13. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Oppepper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Oppepper kan worden toegerekend.
 2. Oppepper verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Oppepper zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatverbintenis is in elk geval sprake bij het geven van advies, alsook andere Dienstverlening ten aanzien waarvan Oppepper de resultaten niet kan garanderen omdat Oppepper daarvoor (mede) afhankelijk is van externe omstandigheden waarop Oppepper geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen.
 3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Oppepper ter zake opgeleverde websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Oppepper ook daarin voorziet.
 4. Oppepper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug- ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 5. Oppepper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.
 6. Oppepper is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 7. Oppepper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Oppepper afhankelijk is.
 8. Oppepper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 9. Mocht Oppepper ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Oppepper te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Oppepper hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Oppepper ter zake vervalt.
 10. De aansprakelijkheid van Oppepper is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Oppepper betrekking heeft. Indien het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten c.q. herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Oppepper beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Oppepper betrekking heeft.
 11. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Oppepper bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen die termijn Schriftelijk bij Oppepper heeft ingediend.
 12. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Oppepper goederen, zoals afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Oppepper in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart Oppepper van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Oppepper toerekenbaar is. Indien Oppepper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Oppepper zowel buiten als in rechte bij te staan en meteen al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Oppepper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Oppepper en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Oppepper of diens leidinggevend personeel.
ARTIKEL 16. | MUZIEKRECHTEN
 1. Voor muziek welke in een (op internet) te openbaren videoproductie of andere uiting wordt gebruikt, moet door de Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten. Voor zover deze rechten door tussenkomst van Oppepper worden verleend, wordt de hoogte van de rechten achteraf bepaald en toegevoegd aan de eindfactuur. Wat betreft gebruik van muziek dat verder strekt dan de rechten waarvoor de Opdrachtgever heeft betaald middels de factuur van Oppepper, is de Opdrachtgever te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze rechten. De Opdrachtgever vrijwaart Oppepper van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Als Oppepper door nalatigheid en/of niet juist handelen van de Opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de Opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is Oppepper gerechtigd een administratieve vergoeding van € 200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Oppepper behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Voor zover deze rechten niet bij derden rusten, blijft het eigendom van de door Oppepper geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, voorstellen, scripts etc. bij Oppepper rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet buiten deze beoogde gebruiksdoeleinden worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Oppepper. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een opgeleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
 2. Indien de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij een licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Oppepper bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van de intellectuele eigendomsrechten van Oppepper, geeft Oppepper het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Dienstverlening het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten en auteursrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 6. Tenzij dit gelet op de aard van het Werk redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is Oppepper te allen tijde gerechtigd om haar naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle Producten blijven eigendom van Oppepper totdat de Opdrachtgever ter zake de betreffende Overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens Oppepper is nagekomen.
 2. Het de Opdrachtgever verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Oppepper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Opdrachtgever verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 5. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Oppepper of door Oppepper aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Opdrachtgever dient Oppepper op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
 6. Als de Opdrachtgever, nadat de Producten door Oppepper aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 19. | GEHEIMHOUDING

Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN
 1. Oppepper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, ook zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Oppepper een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.